Werknemersverzekeringen

In het begin van de twintigste eeuw werd de eerste stap gezet richting de verzorgingsstaat. Vijftig jaar later kwam die tweede stap met de werknemersverzekering. Met de invoering van de werknemersverzekering kregen werknemers die door ziekte of werkeloosheid geen geld konden verdienen recht op een uitkering. En deze uitkering is na al die jaren nog steeds van kracht.

Verplichte werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen zijn voor iedere werknemer (mensen in loondienst) verplicht, maar de werkgever betaalt de premies. Ook als je een uitkering ontvangt wegens werkeloosheid, ziekte of arbeidsgeschiktheid moet je werknemersverzekering betalen. Het UWV zorg vervolgens voor de uitkering aan de werknemer. De volgende werknemersverzekeringen zijn verplicht:

  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Ziektewet (ZW)

De WIA bestaat uit twee regelingen:

  • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
  • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Wel of niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen

Ben je niet in loondienst? En werk je bijvoorbeeld als ZZP-er? Dan draag je geen premie voor de werknemersverzekering af en ben je dus niet verzekerd. Bij ziekte en werkeloosheid kun je geen beroep doen op een uitkering die de overheid wordt betaald. ZZP-ers komen wel in aanmerking voor de volksverzekeringen. Het is voor ZZP-ers wel mogelijk om zelf verzekeringen af te sluiten. Hierdoor ontvangen zij bij arbeidsgeschiktheid en werkeloosheid toch een uitkering.